این عکس ها رو در اردویی که با دوستان طلبه رفته بودیم، گرفتیم.

چه زود، زود گذشت و بزرگتر شدم…

از راست: میرزا محمد علی سجاد فاطمی موحّد، امان الله حسینی، سید هلال فاطمی

علی سجاد موحد

از راست: میرزا محمد علی سجاد فاطمی موحّد و سید هلال فاطمی

علی سجاد موحد