خداوندا!


مرگم را بده...


قبل از آنکه...


نعمت های زیادت برای من، سبب از یاد بردنت شـود… که همانا به یاد تو بودن نعمتی بسا بزرگ اسـت.