در دانش روانشناسی نوع اسم ها، رنگ ها، فصل ها و ... هر کدام دارای ویژگی های خاصی هستند که اثر خودشان را به شنونده منتقل میکنند.

یکی از کلماتی که دارای بار معنایی منفی و استرس زا هست و از منظر منفی به این نام مسمی شده، واژه ی «بیمارستان» میباشد که رعایت این دقت نظر ها بر اهلش پوشیده نیست.


پیشنهاد میکنم منابع رسمی ازین پس به جای استفاده از واژه «بیمارستان» از واژه «شفاکده» یا «شفاخانه» یا کلمه ای که در آن شفا یا مثل آن وجود داشته باشد استفاده کنند.