جلابیب

(برای نمایش در اندازه اصلی لطفا روی تصویر فوق کلیک کنید)

در تصویر فوق یکی از آیات نورانی قرآن مشخص و ترجمه شده که اشاره به موضوع حجاب به بانوان دارد.