پاسپورت های جدید الکترونیکی افغانستان

مدتی است که پاسپورت های جدید الکترونیکی به جای پاسپورتهای قدیمی در ولایات افغانستان توزیع میشود. و توزیع پاسپوت های قدیمی به صورت کامل متوقف شده است.

نکته ایی که قابل توجه است، این است که در پاسپورت های قدیمی زنان میتوانستند حجاب کامل اسلامی را در پاسپورت های خود رعایت کنند و عکسهایی با حجاب کامل اسلامی داشته باشند. اما در پاسپورت های جدید خانم ها موظف اند که در تصاویرشان حداقل مقداری از مو جلو و دو گوش نمایان باشد، و برای زنانی که این نقص را در حجاب خود نداشته باشند، پاسپورت توزیع نمیشود.

این درحالیست که طبق نظر تمامی مراجع تقلید شیعه و تمامی بزرگان اهل سنت، پوشانیدن گوش ها و تمام موها واجب است!

لازم به ذکر است که خود بنده شاهد این قضیه در شهر کابل بودم، بنابراین ممکنه این جریان در سایر ولایات نباشد.

متأسفانه بسیاری از قوانین افغانستان با شرعیت ناب محمدی سنخیتی ندارد.

البته بنده اگر زن میبودم هرگز رضایت خداوند متعال و گوهر عفاف و حیاء را به گرفتن پاسپورت بی ارزش این دیار فانی نمیفروختم.

جا داره جناب اشرف غنی که رئیس جمهور افغانستان شدند (البته بر هیچ دنبال حقی پوشیده نیست که حکومت افغانستان از مصادیق طاغوت است زیرا بدون اذن معصوم یا نائبش - ولی فقیه - به دست آقای اشرف غنی و عبدالله افتاده است) و در انتخابات نشان انتخاباتی شان قرآن بود، به قرآن عمل کنند و قوانین آن را در جامعه تطبیق دهند.