دلا خوش باش که نیم طریق طی کرده ای تو

شمس یافتی شمس، نیم طریق طی کرده ای تو

ریز به جام و مستم ساز ز می کهن خود

که دل را ز سوز فراقت خون کرده ای تو